محو شدن
محو شدن از پایین
محو شدن از بالا
محو شدن از راست
محو شدن از چپ
بزرگنمایی