منوچهر چشم آذر

او در خانواده‌ای با اصالت اردبیلی در شهر باکو متولد گردید. از دوران کودکی با موسیقی آشنا. پس از مدتی به همراه خانواده‌اش به زادگاهشان اردبیلبازگشتند. به اقتضای شغل پدر، به تبریز مسافرت کردند و دوران ابتدایی را در آن شهر گذراند. پس از مدتی دوباره به اردبیل بازگشته و از محضر استادان این شهر به نواختن گارمون، کمانچه، ویلن و تار می‌پردازد. در اردبیل ازدواج نموده و ماحصل ازدواجشان ناصر چشم آذر و منوچهر چشم آذرمی‌باشد. پس از مدتی به تهران مهاجرت نمودند. در تهران از محضر ابوالحسن صبا استفاده نموده و به تکمیل موسیقی پرداخت. در سال ۱۳۲۹ پس از تکمیل مراحل موسیقی در رادیو تهران فعالیت خود را آغاز نموده و به مدت چندین سال در ارکستر رادیو و تلویزیون مشغول به فعالیت گردید. او در سال ۱۳۵۹ بازنشسته گردید.

Posted in بیوگرافی By

deconik producer