مقدمه ای بر آکوستیک 

بحث صدا و ارتعاش به صورت روزمره در زندگی افراد جامعه مطرح می باشد، بگونه ای که آلودگی صوتی نيز به يکی از نگرانی های جامعه بشری و سازمان های محيط زيست تبديل شده است. از ديــرزمان تا کنون يـکی از زميـنه های مـهم تحقيـقاتی دانشگاهيان و محـققين در شاخـه های مختـلف مهنـدسی (نظير مهندسی مکانيک، مهندسی عمران، معماری، مهندسی هوافضا، مهندسی بيومکانيک، مهندسی کشتی سازی و (مهنـدسی مکاتـرونيک) موضـوع صدا و ارتعاش بـوده است که در دو دهـه اخير ضمن آميختگی با موضـوع کنترل (کنترل صدا و ارتعاش) اهميت دوچندان يافته است. از ســـوی ديـگر بحــث آکـوستيک از مبــاحث مهــم رشتــه فيــزيک در دانشـــگاه های مختــلف دنـيا می باشـد و در رشته بهداشت حرفه ای نيز يک شاخه تخصصی و اصلی می باشد. علي رغــم ايــنکه در ايــن زميـنه دانشمنــدان و متخصصين صــاحب نـام مختـلفی در سطح کــشور وجــود دارد و پروژه های صنعتی و تحقيقات متعددی در سطح کشور در صنايع مختلف نظير صنايع خودروسازی، هوافضا، نفت و پتروشيمی، لوازم خانگی، استادیوها ،ساختمان سازی، مهندسی پزشکی و ... در خصـوص موضـوعات مربـوط به ارتعاش و صـدا انجام گرفتـه است، ولی متاسفانه محـققين ايـن زميـنه تـاکنون به صــورت نسبتاً جـدا از هـم و به صــورت انـفرادی به ايــن مـهم پـرداخته اند. از ايــن رو انجـمن آکــوستيک و ارتعاش ايران می تواند نقش ارزنده و منحصر بفردی را در ايجاد محيطی فراگير و در جهت تبادل نظر بين محققين و متخصصين صدا و ارتعاش ايفاء نمايد. اميد است با عنايت خداوند متعال و با کمک شما متخصصين گرامی بتوان به اهداف عاليه انجمن دست يافت.

Posted in اخبار By

deconik producer