البوم تصاویر

در تصویر بالا اولین انتشار صوت در طی اولین تولید موج صوتی را مشاهده می کنید.نقاطی که نصب پنل و کنترل صدا در آن ضروری می باشد،در تصویر با رنگ آبی مشخص شده اند.قسمت های مشکی محل انتشار صوت یعنی اسپیکر و قسمت پایین محل نشستن شنونده می باشد.

 
Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer