البوم تصاویر

نحوه انتشار و رفلکس امواج صوتی،مشاهده می کنید که به جز امواج مستقیم،به کمک پنل های جذب می توان بقیه امواج را مهار کرد.با توجه به محل قرار گرفتن شخص یا مولد صوت می توان محل نصب پنل ها را مشخص کرده و آن ها را نصب کرد.

Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer