البوم تصاویر

نای،حنجره و دهان دستگاه مولد صوت در انسان هستند که به کمک آن ها انسان می تواند صداهایی با فرکانس،شدت و طنین متفاوت ایجاد کند.نای لوله ای است به طول 10 سانتی متر و قطر 1 الی 2 سانتی متر که شش ها را به حنجره مربوط می کند.دستگاه اصلی تولید صدا حنجره است.در موقع سخن گفتن،به کمک عضلات اطراف گردن بر حنجره فشاری وارد می شود و تارهای صوتی به یکدیگر نزدیک می شوند.در همین حال عضلات سینه و شکم به شش ها فشار وارد می کنند و هوا را با فشار از بین شکاف های تار صوتی عبور می دهند و آن را به حلق و دهان وارد می کنند و از سوراخ های بینی و یا شکاف بین دو لب خارج می نمایند.

Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer