فایل مقاله

حائل هایی مانند دیوار ها،صفحات جدا کننده،اختلاف سطح و نظایر آن موانعی در برابر انتشار امواج صوتی در فضای باز هستند.کارایی موثر یک حائل صوتی بستگی مستقیم به مکان یابی صحیح حائل بین منبع صوتی و شنونده دارد.بهترین حالت زمانی است که حائل بتواند جهت امواج را با زاویه ی هر چه بیشتر از شنونده دورتر بنماید.بدترین مکان قرار گیری حائل،دقیقا در وسط فاصله ی بین شنونده و منبع است.در واقع بهتر است که حائل تا حد ممکن نزدیک به سرچشمه ی صدای مزاحم باشد.حائل ها باید به اندازه ی کافی بلند و طویل باشند تا بتوانند دید به بزرگراه را به طور کامل از منطقه تحت حفاظت بپوشانند.به منظور کارایی کامل حائل و جلوگیری از نفوذ صداهای مزاحم از کناره های آن به سمت خانه ها باید حائل را به اندازه 8 برابر فاصله بین بزرگراه و خانه ها امتداد داد.

 

جهت مشاهده متن کامل روی تصویر PDF کلیک کنید

 

Posted in مقاله By

deconik producer