فایل مقاله

هنگام انتخاب و طراحی دیوارهای چند جداره باید در نظر داشت که هر چه فاصله ی هوایی بین دولایه بیشتر باشد،شاخص کاهش صدای آن بیشتر خواهد بود.اگرچه بر اساس قانون جرم هر چه جرم دیوار بیشتر باشد شاخص کاهش صدا نیز بیشتر خواهد شد.اما اضافه کردن جرم در مکان نامناسب،تاثیر معکوس بر شاخص کاهش صدا خواهد داشت.در صورتی که اتصالات بین دولایه خیلی زیاد نباشد،استفاده از مواد جاذب صدا در لایه ی هوایی نیز به افزایش شاخص کاهش صدا،کمک موثری می نماید.پشم شیشه،پشم سنگ،سلولیت و سایر عایق هایی که به منظور کنترل اتلاف حرارتی از آن ها استفاده می شود،به این منظور نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند و چگالی آن ها نقش بسیار کمی در این خصوص خواهد داشت.

 

جهت مشاهده متن کامل روی تصویر PDF کلیک کنید

 

Posted in مقاله By

deconik producer