البوم تصاویر

به جهت های صدا از منبع صوت توجه فرمایید که چطور به سمت شخص حرکت می کنند. با نصب یک پنل جذب  اکثریت امواج صوتی روانه شده به سمت شخص حذف خواهد شد.این کار توسط پنل های آکوستیکی تولید شده در شرکت دکونیک قابل اجرا می باشد.

Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer