بررسی تأثیرات موسیقی بر انسان با رویکرد فلسفی

 

این مقاله به بررسی ارتباط موسیقی و فلسفه و تبیین ضرورت نگرش فلسفی به موسیقی پرداخته است. همچنین در مسیر شناخت ماهیت حقیقی موسیقی به بررسی آرای مختلف در باب منشأ پیدایی موسیقی، ابعاد وجودشناختی و وجود جنبه ملکوتی در آن، راز جذابیت و مکانیزم تأثیر موسیقی بر انسان پرداخته شده است.

 

 

جهت مشاهده متن کامل روی تصویر فایل PDF کلیک کنید

 

Posted in مقاله By

deconik producer