مقاله

دستگاه شنوايي انسان

پردازش صوت محدوده‌هاي گوناگوني را در بر مي‌گيرد كه همه به منظور ارائة صدا به شنوندگان انساني ابداع شده‌اند. سه محدودة تكثير موسيقي با كيفيتي به خوبي اصل همانند آنچه در سي‌دي‌هاي صوتي وجود دارد ،ارتباط صوتي از راه دور كه نام ديگر شبكة تلفني است و ،تركيب صحبت  كه در آن كامپيوترها الگوهاي صوتي انسان را توليد كرده يا تشخيص مي‌دهند از ديگر قلمروهاي دانش پردازش صوت مهم‌ترند. با وجود اين كه اهداف و مسائل اين كاربردها متفاوتند همگي در يك نقطة مشترك به هم مي‌رسند و آن گوش انسان است.

گوش انسان يك عضو به گونه‌اي فزاينده پيچيده است. قضيه وقتي پيچيده‌تر مي‌شود كه اطلاعات ارسالي از دو گوش در يك شبكة پيچيدة گيج كننده كه همانا مغز انسان باشد با هم تركيب مي‌شوند. به ياد داشته باشيم كه بيان فوق يك گذر كلي بر قضيه است و تعداد زيادي از پديده‌ها و آثار دقيق مرتبط با گوش انسان هنوز به درستي درك نشده‌اند.

شكل 1 قسمت اعظم ساختارها و پردازشهايي را كه گوش انسان را در بر دارند به تصوير مي‌كشد. گوش خارجي از دو بخش تشكيل شده است: نرمي پوست قابل مشاهده و غضروف متصل به كنار سر و كانال گوش كه لوله‌ايست به قطر تقريبي 0.5 سانتيمتر و تا حدود 3 سانتيمتر در داخل سر فرو مي‌رود. اين ساختارها صداهاي محيط را به بخشهاي حساس گوش مياني وگوش داخلي كه در درون استخوانهاي جمجمه محافظت مي‌شود راهبري مي‌كنند. در انتهاي كانال گوش يك ورقة نازك از نسوج كه پردة صماخ يا طبل گوش ناميده مي‌شود كشيده شده است. امواج صدا با برخورد به پردة صماخ باعث لرزش آن مي‌شوند. گوش مياني مجموعه‌اي از استخوانهاي كوچك است كه لرزش مزبور را به حلزون گوش (گوش داخلي) انتقال مي‌دهند و در آنجا اين لرزشها تبديل به ضربه‌هاي عصبي مي‌گردند. حلزون گوش يك لولة پر از مايع است كه به زحمت قطر آن به 2 ميليمتر و طول آن به 3 سانتيمتر مي‌رسد. اگر چه حلزون گوش در شكل شمارة 1 به صورت يك لولة مستقيم نشان داده شده اما در واقع به دور خودش همانند صدف حلزون پيچ خورده است و وجه تسمية آن كه ريشه در كلمه‌اي يوناني به معناي حلزون دارد نيز اين واقعيت است.

وقتي يك موج صوتي سعي دارد از هوا وارد مايع شود تنها كسر كوچكي از آن از بين دو محيط عبور مي‌كند و باقيماندة انرژي آن بازتابيده مي‌شود. دليل اين امر مقاومت مكانيكي پايين هوا (ناشي از پايين بودن ميزان فشار صوتي و سرعت بالاي ذرات هوا كه به نوبة خود از چگالي پايين و تراكم‌پذيري بالاي آنها نشأت مي‌گيرد) در برابر مقاومت مكانيكي بالاي مايع است. به عبارت ساده‌تر دليل اين امر مشابه دليل اين موضوع است كه براي ايجاد موج با دست در درون آب به تلاش بيشتري به نسبت انجام اين كار در هوا نيازمنديم. تفاوت موجود باعث بازتابش قسمت اعظم صوت در مرز هوا/مايع مي‌گردد.

Posted in مقاله By

deconik producer