در تصویر بالا نحوه قرار گرفتن اسپیکر و تفاوت فرکانسی آن ها را خواهید دید.این مقاسه بر اساس انحراف 15 درجه از محور تقارن نشان داده شده است.همان طور که میبینید نمودارهای رسم شده نیز با توجه به فرکانس و تغییر حالت اسپیکر تغییر خواهد کرد.

Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer