در تصویر بالا محل دقیق قرار گرفتن اسپیکر و سابووفر را مشاهده می کنید.فاصله ی سابووفر از دیوار حداکثر باید 60 سانتی متر باشد.در مورد اسپیکر نیز کمترین فاصله باید 5 سانتی متر باشد و اگر تا یک متر باشد قابل قبول است.فاصله ی اسپیکر تا دیوار اگر بین 1 تا دو متر باشد بهترین حالت ممکن را دارد و فاصله ی بیشتر از دو متر از نظر آکوستیکی توصیه نمی شود.

Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer