فایل مقاله

از جمله مهمترین اشکالات آکوستیکی یک سالن عبارتند از:

1-پژواک ناخواسته

2-پژواک ردیفی

3-امواج ساکن

4-نقاط کور و سایه ی آکوستیکی

5-تمرکز صدا

6-فضاهای الحاقی

 

 

 

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in مقاله By deconik producer