اتاق خبر دکونیک

مبانی آکوستیک 47

مبانی آکوستیک رزوناتورها بخش ششم صافي خزانه دار نوع ساده ای از صافی آکوستیکی پایین گذر بدین طريق ساخته میشود که قطعه لوله ای گشادتر به مقطع  و به طول

ادامه »

مبانی آکوستیک 46

مبانی آکوستیک رزوناتورها بخش پنجم رزوناتور هلمهولتس به جای شاخد. به عنوان مثال از مورد استعمال بحث مربوط به شاخه در بخش 8.8 تاثیر کاربرد رزونا تور هلمهولتس را به

ادامه »

مبانی آکوستیک 45

مبانی آکوستیک رزوناتورها بخش چهارم رزونانس در لوله لوله ای به طول  و سطح مقطع فرض کنیم که شاره درون آن به وسيله پیستون مرتعشی در انتهای سمت چپ، x=0

ادامه »

مبانی آکوستیک 44

مبانی آکوستیک رزوناتورها بخش سوم امپدانس آکوستیکی توزیع شده وقتی ابعاد اجزای يك دستگاه آکوستیکی در مقایسه با طول موج کوچک نباشد نمی توان برای دستگاه ثابتهای کلی در نظر

ادامه »

مشکلات آکوستیکی صدا در محیط

مشکلات آکوستیکی صدا در محیط مشکلات آکوستیکی صدا می‌تواند بسیار پیچیده‌ و گسترده‌ باشد، اما شناخت آنها باعث تسهیل در یافتن راه حل می‌شود؛در این پست به برخی از این

ادامه »