آکوستیک وساختمان

اکوستیک در ساختمان( فیزیک صوت)

کیفیت و میزان کنترل صوت در داخل ساختمان بسیارا همیت دارد. باعث میشود که صدا داخل سالن کنسرت پیچیده و پدیده ی اکو (تکرارنامطلوب  صدا)را کاهش دهد. اکوستیک صدای محیط خارجی را بخصوص دردفترهای کاری  و آپارتمان ها سد می کند.

سالن های کنسرت و سخنرانی

اگر به سالن های سخنرانی به ساختمان های بزرگ رفته باشید تا به موسیقی رفته باشید، شاید توجه کرده باشید که در بعضی جاها صدا پخش شده و کر کننده می شود. گویی در همان ردیف اول نشسته باشید. همین مساله در طراحی های اکوستیک سالن ها مورد استفاده قرار می گیرد.

صدا ممکن است تغییر کند صدای کسانی که روی «صحنه»هستند و نیز بلند گوها پخش می شود . در کل تالار یا سالن پخش می شود. بخشی از صدا  از سطوح سخت دیواره ها و سقف بازتابیده می شود.

در سالن های بزگر این امر باعث پدیده ای به نام «طنین» می شود. این طنین را به صورت «اکو» می توانید بشنوید که صدای اصلی را تغییر می هد. به همیندلیل در بخش هایی از سالن صدا چندان خوب شنیده نیم شود و برعکس درجاهایی بسیار بلند است.

 

جهت مشاهده متن کامل روی تصویر PDF کلیک کنید

 

 

 

Posted in مقاله By

deconik producer